Albania

  • Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë / Faculty of History and Philology
  • Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë / Institute of Linguistics and Literature